میز کانتر تاجدار جنس فیبری

دارای تاج و دور آن با قاب آلومینیوم احاطه می شود و جنس سازه از فیبر می باشد.