فولدر

فولدر یا پوشه را می توان برای نگهداری اوراق اداری و ... بکار برد و تمامی مشخصات شرکت بر روی پوشه چاپ می شود.
سفارش دهید