بر روی ساعت با ثبت برند شرکت و شماره تماس به همراه توضیح کوچکی که شغل مربوطه انجام می دهد و بنابر اینکه طرح ساعت و یا حتی رنگ آن متناسب با رنگ سازمانی شرکت باشد انتخاب صورت می گیرد.