پاکت ملخی

 
پاکت تحریر 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
ملخی 136/000 189/000 371/000
.پاکت ملخی متدوال ترین نوع پاکت است که برای حمل نامه استفاده می گردد
پاکت گلاسه 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
ملخی 156/000 253/000 475/000
سفارش دهید