پاکت ملخی

 
پاکت تحریر 1000 عدد 2000 عدد 3000 عدد
ملخی 130/000 176/000 350/000
.پاکت ملخی متدوال ترین نوع پاکت است که برای حمل نامه استفاده می گردد
پاکت گلاسه 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
ملخی 150/000 241/000 462/000
سفارش دهید