فاکتور کاربن لس ( NCR)

فاکتوریست که خود برگه به صورت کاربنی عمل کرده و نیاز به کاربن ندارد.
قیمت چاپ: بسته به چند رنگ بودن فاکتور محاسبه می شود
تیراژ: از 1000عدد به بالا
قیمت طراحی: از 10000 تومان ...
سفارش دهید