فاکتور 2 نسخه ای

این نوع فاکتور با چاپ ریسو انجام می گیرد که دارای دو نسخه ( فاکتور در صفحه سفید و فاکتور در صفحه رنگی ) به چاپ می رسد.
قیمت چاپ: 70/000تومان
تیراژ: از 1000عدد به بالا
سایز: A5
قیمت طراحی: از 10000 تومان
سفارش دهید