لایت باکس کریستال

لایت باکس٬ نوعی از تبلیغات محیطی است که به عنوان یک تابلوی تبلیغاتی کوچک یا بزرگ استفاده می شود که قابلیت نصب در اکثر مکان ها و فضاها را دارد. طراحی لایت باکس به صورت ایستاده٬ گردان٬ آویز و ... صورت می پذیرد.
قیمت 10 عدد به بالا قیمت زیر 10 عدد ابعاد
152/000  167/000  30x40 cm
 198/000  225/000  45x60 cm
 280/000  305/000  60x60 cm
 305/000  340/000  30x70 cm
 370/000  410/000  60x90 cm
 545/000  612/000  100x70 cm
 450/000  495/000  60x120 cm
 450/000  495/000  80x80 cm
 600/000  660/000  80x120 cm
 739/000  799/000  50x150 cm
 980/000  1/040/000  60x180 cm
 1/293/000  1/143/000 70x170 cm
 1/490/000  1/553/500  80x180 cm
قیمت چاپ: بر اساس جنس کار چاپی متغیر است
قیمت طراحی: 50/000
سفارش دهید