نایلون دسته تقویت

این نوع نایلون از دسته هایی استفاده شده که به نایلون دسته تقویت مشهور می باشد . 
که می تواند چاپ سیلک یا فلکسو بروی آن بخورد. 
سفارش دهید