نایلون کاست خور

این نوع نایلون ها اگر بصورت باز نشده باشند شبیه نایلون های معمولی هستند اما باز شده آنها شبیه ساک دستی است
که بروی آن چاپ سیلک یا فلکسو می خورد
سفارش دهید