پلات لمینت

چاپی که در عرض و طول بزرگ به چاپ می رسد را با دستگاه پلات می گیرند . اما کاغذی که بیشتر جنبه ی تبلیغاتی دارد ، کاغذ کُتِت است که برای خراب نشدن آن بهتر است که یک لمینت مات یا براق بر روی آن کشیده شود 
سفارش دهید