تابلو بر دو نوع مسطح و برجسته ساخته می شود که بر اساس مکان مورد نظر نظیر فروشگاه، نمایشگاه، کتابخانه و ... متناسب با شغل ، نوع تابلو باید در نظر گرفته شود.