تابلو نئون پلکسی

بدنه پلکسی 
بدنه و صفحه رو  آن تلق مانند است و جنس آن اکرولیکی است و فریم آن پلکسی است
قیمت چاپ: متر دور حروف : متری 85/000 تومان
سفارش دهید