تجهیزات نمایشگاهی شامل تمامی ابزار جانبی نمایشگاه می شود.