انواع فیکسچر کد A82

12x22: قیمت عمده: 2400 تومان
قیمت تک: 3400 تومان 
 
18x25:  قیمت عمده: 4000 تومان 
قیمت تک: 5000
 
18x32: قیمت عمده: 3600 تومان
قیمت تک: 4000 تومان 
 
18x60: قیمت عمده : 5000 تومان
قیمت تک: 6000 تومان
 
19x50: قیمت عمده: 3600
قیمت تک :4000 تومان
 
25x25: قیمت عمده: 3200 تومان
قیمت تک: 4200 تومان
 
25x40: قیمت عمده : 3600 تومان
قیمت تک : 4600 تومان 
 
25x50: قیمت عمده : 4000 تومان 
قیمت تک: 4600 تومان
 
40x50: قیمت عمده: 8000 تومان
قیمت تک: 9000تومان
 
40x60: قیمت عمده: 8000 تومان
قیمت تک: 90000 تومان
 
40x80: قیمت عمده: 9000 تومان
قیمت تک: 10000 تومان 
 
75x8: قیمت عمده: 3000 تومان
قیمت تک: 4000 تومان 
 
100x8: قیمت عمده : 5000 تومان 
قیمت تک: 6000 تومان
سفارش دهید