خودکار XONE213

خودکار مدل لچه پن
(Lecce Pen)
کد 
X-ONE-213F FROST
قیمت چاپ: 100/000 تومان و هر خودکار 1120 تومان
تیراژ: حداقل 500 عدد
سفارش دهید