در بخش چاپ و طراحی تمامی خدماتی که در آن صورت می گیرد، ابتدا باید با ابزارهای گرافیکی برای برند شرکت، فروشگاه، یا هر صنف کاری متناسب با شغل مربوطه طراحی انجام گرفته و سپس بر اساس نوع سفارش مانند (ویزیت، تراکت، بروشور، کاتالوگ،تابلو و ...) برای چاپ ارسال شود.